BIP Przedszkole 361 w Warszawie

Idź do spisu treści

Menu główne

Dokumenty

S T A T U T
PRZEDSZKOLA Nr 361, WARSZAWA
– tekst ujednolicony – stan prawny na dzień 01.09.2014r.
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020 , Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818 , Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 , Nr 31, poz. 206 oraz Nr 56 , poz. 458 i 19 marca 2009r., Dz. U. z dnia 18.07.2013r. poz. 827, oraz zmiana ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. tzw. Ustawa rekrutacyjna Dz. U. z 2014 r., poz. 7)
ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 147, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1),
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy /Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zm./
Konwencja o Prawach Dziecka /Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz.526 i 527/.
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zm./
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Załącznik nr 1 /Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 z późniejszymi zm./
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400),
rozporządzenie MEN z dn. 30.05.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r. poz. 803).
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r., w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz organizacji kuratoriów oświaty (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324), ze zmianą z dnia 10 maja 2013r. (Dz.U. z 2013r. Nr 0 poz. 560)
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 18), ze zmianami z dnia 21 czerwca 2012r.
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, ze zm.), ze zmianą z dnia 25 marca 2014r.
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2009/23/133)
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506),
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznychNr 173, poz. 1072), (Dz. U. z 2008 r.
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008 r Nr 175, poz. 1086),
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 532),
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnychNr 19, poz. 167),. (Dz. U. z 2005 r
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim Nr 14, poz. 76). . (Dz. U. z 1997 r
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1579)
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach /Dz. U. z 2011r. Nr 109, poz. 631/.
Uchwała Nr XVII/326/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy ze zm: Uchwała Nr XXI/424/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011 r, Uchwała nr XXIII/463/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2011 roku. Uchwała Nr XXXII/744/2012(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz. 2806) zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy oraz Uchwała nr LXXXIV/2166/2014 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.
Zarządzenie Nr 1398/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 04 sierpnia 2011r. w zmieniające zarządzenie w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.
Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli z dnia 1 marca 2013r. (Dz. U. z 2013r. nr 0 poz. 393) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, z 2007 r. Nr 214, poz. 1580 oraz z 2010 r. Nr 235, poz. 1543).
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1
Przedszkole nr 361 jest placówką publiczną.
Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole nr 361 Włościańska 6a w Warszawie
Siedziba przedszkola znajduje się w Warszawie przy ulicy Włościańskiej 6a.
Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
W przedszkolu używa się pieczęci urzędowych:
PRZEDSZKOLE Nr 361
01-710 Warszawa, ul. Włościańska 6a
tel.(22) 633-38-92
NIP 525-15-57-122 Regon 012524509
2
Przedszkole działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 137 poz.1304 z 2003r. z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
2) Orzeczenia o utworzeniu przedszkola,
3) Niniejszego statutu.
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
3
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, wprowadzanej przez MEN rozporządzeniem z dnia z dnia 23 grudnia 2008r (Dz. U. Nr 159, poz.992) oraz rozporządzeniem MEN z dn. 30.05.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r. poz. 803) koncentrując się na:
1) Wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) Budowaniu systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) Kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) Rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) Stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej, zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) Zachęcaniu do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) Troszcząc się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcając do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
8) Budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
9) Wprowadzaniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
10) Kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
11) Zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności, a także kształtowaniu tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej
12) Integracji dzieci zdrowych z dziećmi z alergiami pokarmowymi,
13) Współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
14) Stworzeniu miejsca, w którym dzieci i dorośli czują się dobrze; są bezpieczni i szczęśliwi.
Zadania wynikające z powyższych celów, uwzględniające wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, przedszkole realizuje poprzez programy własne:
1) Program wychowawczy wynikający z głównej koncepcji przedszkola
2) „Przyjaciel przyrody” – edukacja ekologiczna,
3) „Poznaj mój kraj, jego tradycje i kulturę”
4) „Żeby Jan czytał – czytajmy Jasiowi”
5) ”Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”
6) „Wiem co jem”
7) „Adaptacja dziecka 3 letniego” – program adaptacyjny
8) „Spotkania z Leonem”
9) „Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci 5-6 letnich”
Innowacje pedagogiczne, w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów;
3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
4) rozwijanie wrażliwości moralnej;
5) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
6) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
7) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro zdrowotnych
9) upowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka .
4
Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego potrzeb rozwojowych i środowiskowych, priorytetów przedszkola z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych i możliwości placówki.
Poszukiwania, działania innowacyjne i eksperymentalne są istotną cechą pracy nauczyciela w naszym przedszkolu, wyzwalają u dziecka poczucie podmiotowości.
Nauczyciel jest animatorem działań pomagających dzieciom poszukiwać, odkrywać i przekraczać ich dotychczasowe osiągnięcia. Wspiera wychowanków w ich rozwoju.
Działalność przedszkola ma charakter otwarty, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i doboru programów, a zatem metod pracy i środków dydaktycznych, czyniąc współodpowiedzialnymi za proces edukacyjny wszystkich jego uczestników – nauczycieli, dzieci i rodziców.
Przedszkole może realizować programy własne zatwierdzone w trybie przewidzianym przepisami prawa.
Działalność przedszkola może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy:
1) dyrektor przedszkola informuje wolontariusza o specyfice działalności placówki i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków placówki,
2) dyrektor przedszkola zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:
a) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;
b) czas trwania porozumienia;
c) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z nauczycielami i specjalistami;
d) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących wychowanków placówki;
e) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia;
3) wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy z nauczycielami i specjalistami oraz pod nadzorem dyrektora placówki lub wyznaczonej przez niego osoby.
Przedszkole może realizować zadania także poza swoją siedzibą.
W realizacji swoich zadań przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz w zależności od potrzeb, z właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
Zadania przedszkola realizują nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć oraz inni pracownicy.
5
1a. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.
W czasie pobytu w przedszkolu za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału.
Nauczyciel zapewnia dziecku pełne poczucie bezpieczeństwa, ochronę przed przemocą, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
Dziecko przyprowadzane i odbierane z przedszkola może być tylko przez prawnych opiekunów lub upoważnioną osobę.
Upoważniona przez rodziców do odbioru dziecka z przedszkola może być jedynie osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, a więc taka, która może zapewnić faktyczną opiekę nad dzieckiem w czasie drogi z domu do przedszkola i z przedszkola do domu. Prawną odpowiedzialność za dziecko ponoszą sami rodzice, jeśli w świetle Kodeksu rodzinno – opiekuńczego posiadają władzę rodzicielską nad swoimi dziećmi.
Dziecko wydane będzie osobie upoważnionej tylko za pisemnym upoważnieniem, zawierającym datę, imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego upoważnionej osoby i podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.
Nie wydaje się dziecka osobie, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych używek.
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola reguluje
Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go z przedszkola.
III. ORGANY WŁADZY
6
Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
Statut przedszkola określa szczegółowe kompetencje organów przedszkola, którymi są:
1) dyrektor przedszkola
2) rada pedagogiczna
3) rada rodziców
Rada pedagogiczna, rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
7
Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu ogłaszanego przez organ prowadzący.
Dyrektor przedszkola sprawuje nadzór pedagogiczny, kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz.
Jest pracodawcą dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
Uprawnienia i obowiązki dyrektora określają odrębne przepisy; należą do nich między innymi:
1) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
2) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie
5) koordynacja opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi,
6) stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
7) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,
8) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
9) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
10) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, w tym nadawanie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego,
11) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych,
12) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
13) współpraca z wyższymi uczelniami, zapewnia praktyki nauczycielskie,
14) opracowywanie badań diagnostycznych pracy placówki, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalenie sposobu jego wykonywania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,
15) planowanie, organizowanie i monitorowanie badań diagnostycznych dotyczących pracy placówki,
16) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
17) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
18) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach :
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki,
Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców :
1) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności placówki,
2) wstrzymuje wykonanie podjętych uchwał statutowych organów przedszkola nie zgodnych z przepisami,
3) o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,
4) dopuszcza program napisany przez nauczyciela po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej oraz nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego po wychowaniu przedszkolnym lub doradcy metodycznego,
W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor lub inny nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.
Dyrektor przedszkola sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w nim nauczycieli.
Nadzór pedagogiczny polega na:
1) Ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola i nauczycieli.
2) Analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.
3) Udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
4) Inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych
Nadzorowi dyrektora placówki podlega w szczególności:
1) zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,
2) realizacja podstawy programowej i ramowych planów nauczania,
3) przestrzeganie statutu przedszkola,
4) przestrzeganie praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach,
5) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki
8
Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać także udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.
Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
1) przygotowanie projektu statutu przedszkola i uchwała statutu,
2) opracowanie i zatwierdzenie programu rozwoju placówki, planu i załączników do planu,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich,
4) uchwalanie regulaminów: przedszkola, rady pedagogicznej,
5) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Rada pedagogiczna opiniuje:
1) przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego,
2) projekt planu finansowego, harmonogram szkoleń pracowników,
3) organizację pracy przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu zajęć,
4) przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,
5) program napisany przez nauczyciela w danej placówce,
6) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,
7) wnioski o przyznanie nagrody i odznaczenia.
Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po okresie półrocznej pracy oraz przed zakończeniem roku szkolnego i w celu przeprowadzenia własnej pracy szkoleniowej.
Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego czyli Dyrektora przedszkola, organu prowadzącego przedszkole albo na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są w sposób tajny lub jawny. Zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzeń rady. Informacje dotyczące dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom oraz prawnym opiekunom dziecka.
Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora oraz do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
Rada Pedagogiczna wybiera przedstawiciela, który bierze udział w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
Tryb wyłaniania przedstawiciela rady pedagogicznej.
1) Rada pedagogiczna wyłania swoich przedstawicieli w głosowaniu tajnym zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.
2) Do przeprowadzenia wyboru przedstawicieli rady pedagogicznej powołuje się trzyosobową komisję skrutacyjną.
3) W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
4) Kandydaci zgłaszani są wyłącznie za ich zgodą.
5) Każdy nauczyciel ma prawo zgłosić swoją kandydaturę.
6) Przed oddaniem głosu komisja skrutacyjna informuje o sposobie oddania ważnego głosu na swojego kandydata.
7) Przedstawicielami rady zostają osoby, które uzyskały największą ilość głosów.
8) Z przeprowadzonego głosowania komisja skrutacyjna sporządza protokół.
Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym niezwłocznie organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla ustawę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w § 6 pkt3.
9
Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola. Istnieje obowiązek tworzenia w przedszkolu Rady Rodziców.
Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
Członkowie rady rodziców wybierani są podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej 5 przedstawicieli ogółu rodziców w tajnych wyborach.
Skład, struktura i tryb wyboru członków określa szczegółowo Regulamin Rady Rodziców.
W wyborach o których mowa w ust.3 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
Rada rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności zaś:
1) opiniuje program rozwoju placówki,
2) wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola,
3) opiniuje program napisany przez nauczyciela przed wprowadzeniem go w życie w danej placówce
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców.
Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
Do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
1) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli.
2) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki.
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 10 pkt.1, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
Rada rodziców opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela zgodnie z regułami prawnymi zawartymi w Karcie Nauczyciela.
Przedstawiciel rodziców bierze udział w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. Szczegółowy tryb wyboru przedstawiciela określa szczegółowo Regulamin Rady Rodziców.
W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.
10
Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
Zasady współdziałania między organami
1) W ramach współdziałania można zapraszać przewodniczącego na posiedzenia organów, z wyjątkiem tych posiedzeń rady pedagogicznej, na których omawia się sprawy objęte ustawą o ochronie danych osobowych.
2) O zmianach w regulaminach swojej działalności organa informują się wzajemnie.
3) Do rozpatrywania sporów między organami powołuje się komisję w składzie – po dwóch przedstawicieli z każdego organu.
4) Tryb podejmowania decyzji
a) uzyskanie zgody na zasadzie consensusu (każda ze stron przyjmuje ustalone stanowisko),
b) wypracowanie kompromisu.
5) Od decyzji komisji można się odwołać do organu prowadzącego.
Rozwiązywanie spraw spornych. (Zasady rozwiązywania problemów):
1) Rozpatrzenie skargi:
a) Dyrektor wysłuchuje obie strony – rozmowa – rozstrzyganie wewnątrz placówki;
b) Podjęcie działania negocjacyjnego;
c) Dyrektor wyłania mediatora z zewnątrz do rozstrzygnięcia problemu;
d) Dyrektor zwraca się z prośbą o pomoc do organu prowadzącego;
Szczegółowe zasady określa Procedura rozpatrywania skarg i wniosków.
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
11
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny – od września do czerwca, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Posiada pięć oddziałów i sto dwadzieścia pięć miejsc organizacyjnych.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola można przyjąć dziecko 2,5 letnie.
Szczególnie uzasadnionym przypadkiem może być:
1) zmniejszona liczba zgłoszeń dzieci 3 letnich,
2) sytuacja rodzinna (śmierć rodzica, rodzina patologiczna, porzucenie dziecka przez matkę),
3) sytuacja prawna dziecka (adaptacja lub rodzina zastępcza),
4) sytuacja materialna,
5) szybki, intensywny rozwój dziecka – dziecko wyjątkowo zdolne.
12
Dzieciom niepełnosprawnym oraz nie dostosowanym społecznie, przedszkole zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
2) odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne
3) realizację programu nauczania i wychowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej
4) integrację ze środowiskiem rówieśniczym
Przedszkole organizuje różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny.
Dyrektor przedszkola ustala zajęcia, w których ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych uczestniczy nauczyciel i specjalista.
W zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych oraz nie dostosowanych społecznie, nauczyciel wspólnie ze specjalistą opracowuje indywidualny program edukacyjny.
W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: psycholog, logopeda, pedagog.
Do zadań zespołu należy:
1) ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunku i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka
2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb
3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania
4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania
Pracę zespołu koordynuje Dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel
Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka
13
Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora, a zatwierdzony przez organ prowadzący.
W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: czas pracy oddziałów, liczbę pracowników i ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział grupujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
Zapisy do przedszkola odbywają się z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania. System jest narzędziem wspierającym dyrektora, a jednocześnie stanowi ułatwienie dla rodziców, starających się o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wprowadzenie systemu elektronicznego jest realizacją polityki edukacyjnej m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. Zgodnie z § 16 załącznika nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) statut przedszkola określa szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola.
Poszczególne etapy procesu naboru przebiegają we wszystkich przedszkolach w tym samym terminie i zgodnie z wyznaczonym przez organ prowadzący harmonogramem.
W miarę wolnych miejsc w ciągu roku szkolnego przyjmowane są do przedszkola dzieci decyzją dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną.
14
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN, programów własnych i innowacji zatwierdzonych przez radę pedagogiczną i dopuszczonych do użytku przez dyrektora, wyników badań diagnostycznych, zadań i kierunków rozwoju przedszkola, potrzeb i zainteresowań dzieci i nauczycieli oraz oczekiwań rodziców.
Przedszkole uznaje prawo do religijnego wychowania dzieci i w razie potrzeby organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami, na życzenie rodzica (oświadczenie pisemne). Dzieci, których rodzice nie wyrażają zgody w zajęciach religii mają podczas jej trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.
Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.
Czas trwania wszystkich zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki religii, nauki języka obcego powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5 lat – około 30 minut.
Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:
1) Co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2) Co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
3) Najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
4) Pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
Organizacja pracy przedszkola:
1) Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów);
Szczególnie ważnym zadaniem przedszkola jest dbałość o bezpieczeństwo powierzonych dzieci.
Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
Dziecko może być wydane tylko osobie zapewniającej mu pełne bezpieczeństwo. Jeżeli nie jest to prawny opiekun, dziecko wyda się upoważnionej osobie tylko na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców czy prawnych opiekunów, zawierającego datę, dane osobowe upoważnionej osoby potwierdzone numerem dowodu osobistego.
Nie wydaje się dziecka osobie, której stan budzi podejrzenia.
Nauczyciel ani żaden z pracowników nie ma prawa podawać dziecku żadnych leków, nawet witamin.
Opinie na temat wychowanków są wydawane jedynie na żądanie określonych organów.
W przedszkolu prowadzona jest pomoc specjalistyczna: logopedyczna i psychologiczna.
Rodzice podejmują decyzję o skorzystaniu z pomocy specjalistów wyrażając zgodę w formie pisemnej.
Nauczyciel może zapoznać się z opinią psychologa i otrzymać od psychologa zalecenia, które uwzględnia w codziennej pracy z dzieckiem tylko za zgodą rodziców.
15
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
Na wniosek organu prowadzącego przedszkole pełni dyżur wakacyjny, nie dłużej niż dwa tygodnie w danym roku szkolnym.
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 18.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
a) Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie.
b) Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu od godziny 6.00 do godziny 13.00, od poniedziałku do piątku.
Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV, V),
2) ogród,
3) holl,
4) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
5) kuchnię,
6) szatnie przy salach dziecięcych,
7) pokój logopedyczny
8) pokój psychologiczny
9) salę gimnastyczną
W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym stosuje się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
1) Co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2) Co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku dzieci młodszych – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)
3) Najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
4) Pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranym sprzętem terenowo – rekreacyjnym dostosowanym do wieku dzieci.
Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.
W czasie spacerów i wycieczek przedszkole zapewnia opiekę wg zasady jedna osoba dorosła na 10 dzieci.
1) osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel,
2) każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu,
3) z w/w regulaminem są zapoznani rodzice/prawni opiekunowie; każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi,
4) każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”,
5) w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren,
6) każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w dzienniku zajęć,
7) przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola,
8) jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,
9) teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony.
Jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest:
1) udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
2) powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
3) niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,
4) o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę,
5) dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora, organ prowadzący i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następujący sposób:
1) dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, Ośrodka Pomocy Społecznej,
2) o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do OPS rodzic/prawny opiekun; dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy,
3) jednorazowej pomocy może udzielić, na wniosek zainteresowanego rodzica/prawnego opiekuna dziecka, Rada Rodziców z własnych środków lub organizując akcje na rzecz będącego w potrzebie.
16
Przedszkole jest jednostką organizacyjną, której działalność finansowana jest:
1) dochodów własnych Miasta Stołecznego Warszawy,
2) z dobrowolnych wpłat rodziców,
3) z pozostałych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych.
Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarowaniu finansami jednostek organizacyjnych.
17
Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego to 5 godz. dziennie.
świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę Regulacje określające wysokości opłaty za
płata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczających ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi:
1) 1,00 złoty (Dz. U. z 2013r. poz. 827) za świadczenia realizowane od godziny 13 do godziny 18.00, przy czym zakres tych świadczeń obejmuje:
a) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka,
b) organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem,
c) organizację zajęć muzycznych lub plastycznych, lub teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci,
d) organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka,
e) organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
f) opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków;
– Jeżeli dziecko korzystać będzie ze świadczeń przedszkolnych niepełną godzinę opłata wynosi 0,016 zł. Oznacza to, że opłata za ostatnią godzinę świadczeń będzie wnoszona proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Przykładowo, jeżeli dziecko odebrane zostanie z przedszkola o godz. 16.15 opłata za ten dzień wyniesie 3 zł za 3 godziny oraz 25 groszy za 15 minut – razem 3,25 zł.
– Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału.
Zasady naliczania opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
a) Wysokość opłat za dany miesiąc ustala się jako iloczyn opłaty za każdą rozpoczętą godzinę i liczby godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
b) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.
c) Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie przekazywania informacji o nieobecności dziecka w przedszkolu.
d) Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: telefonicznie lub pocztą mailową.
Zwolnienia i ulgi w opłatach za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
Zwalnia się z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:
1) wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m.st. Warszawy oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie m.st. Warszawy i wychowanka placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego działających na terenie m.st. Warszawy,;
1a) zwalnia się z opłaty za przedszkole dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty (a więc dzieci niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty).
2) jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75% lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia, opłata wynosi 50% kwoty określonej w pkt.2 podpunkt 1)).
3) W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata za każde dziecko wynosi 75% kwoty określonej w pkt. 2 podpunkt 1)). Obniżenie opłaty za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dotyczy także dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego przedszkola publicznego lub niepublicznego lub zespole wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie m.st. Warszawy, ale również:
Dzieci mające rodzeństwo w żłobku lub klubie dziecięcym wpisanym do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy,
Dzieci mające rodzeństwo uczęszczające do dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, (są to opiekunowie działający na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3),
Dzieci niebędące rodzeństwem, ale znajdujące się pod opieką tego samego opiekuna prawnego.
4) W przypadku zbiegu ww. uprawnień przysługuje tylko jedno uprawnienie wybrane przez rodziców. Rodzice mogą dokonać wyboru ulgi – obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola, czy obniżenie lub zwolnienie z opłaty ze względu na kryterium dochodowe.
Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola składają do dyrektora przedszkola. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do statutu przedszkola.
Do wniosku należy dołączyć:
5) Osoby nie prowadzące własnej działalności gospodarczej:
oświadczenie dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego o wysokości innych dochodów brutto uzyskanych poza stosunkiem pracy, o którym mowa w pkt 1 w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane poza stosunkiem pracy należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło;
oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego.
6) Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą do wniosku powinny:
dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów brutto uzyskanych z innych źródeł niewymienionych w dokumentach, o których mowa w pkt 1 w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane z innych źródeł należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło,
oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego.
– Dokumenty dotyczące weryfikacji dochodów muszą złożyć wszyscy pełnoletni członkowie gospodarstwa domowego.
– Ilekroć w statucie jest mowa o dochodach rodziców lub dochodach opiekunów prawnych oznacza to zawsze dochody brutto.
– Wniosek o obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola lub dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego publicznego lub niepublicznego przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) składają do dyrektora przedszkola. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do statutu przedszkola.
– Dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
– Zwolnienie lub obniżenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę następuje na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
– Obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola lub dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego przedszkola następuje na rok szkolny.
– W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę lub jej obniżenia, rodzice (opiekunowie prawni) dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.
Wnoszenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
– Opłatę za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wyliczaną przez dyrektora przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
– W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
– Opłatę wnosi się gotówką w kasie przedszkola.
– Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za przedszkole i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za żywienie. Dyrektor przedszkola informuje rodziców (opiekunów prawnych) o numerach tych rachunków bankowych.
Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
Dzieci mają prawo korzystania z dwóch lub trzech posiłków dziennie.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji z posiłków lub nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za korzystanie z posiłków w każdym dniu nieobecności podlega zwrotowi, z tym że, za pierwszy dzień nieobecności lub rezygnacji z posiłku dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w tym dniu do godziny 9:00
8a. Dyrektor przedszkola może udzielić zwolnienia z całości lub części opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków w przedszkolu, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka oraz szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, z zastrzeżeniem, że zwolnienia te są udzielane wyłącznie w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków z pomocy społecznej.
Opłaty za żywienie wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.
Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia muzyczne, język angielski lub inne), które finansowane są w całości przez przedszkole.
Przedszkole zapewnia minimum 2 godziny zajęć dodatkowych na każdą grupę przedszkolną.
18
Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycielek zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący oraz organ nadzorujący placówkę.
W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY
19
W przedszkolu zatrudnia się:
1) Dyrektora;
2) Nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
2a) W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Przepisy art. 7 ust. 1b i 1ba stosuje się odpowiednio.”;
3) Pracowników administracyjno- obsługowych.
Zasady zatrudniania i wynagradzania w/w pracowników określają odrębne przepisy.
Nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym.
Przed nawiązaniem stosunku pracy, nauczyciel jest obowiązany przedstawić dyrektorowi placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego, celem potwierdzenia spełniania warunku o niekaralności.
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania spośród programów dopuszczonych do użytku przedszkolnego.
Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania, o dopuszczeniu którego do realizacji decyduje Dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub w szkole, zgodnie z opiniowanym programem lub opinię doradcy metodycznego oraz opinię Rady Pedagogicznej.
Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakty z ich rodzicami w celu:
1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
3) włączenia ich w działalność przedszkola.
Nauczyciel dobiera formy współdziałania z rodzicami oraz ustala częstotliwość organizowanych spotkań.
Nauczyciel jest zobowiązany:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami placówki
2) wspierać każde dziecko w jego rozwoju
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego
4) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny i poszanowaniu Konstytucji oraz w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka
5) dbać o kształtowanie u podopiecznych postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
Za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub powyższym obowiązkom wszyscy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Do podstawowych obowiązków nauczyciela przedszkola należy:
1) realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez:
a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów;
b) kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowawczego oraz dostarczanie dzieciom treści przy stosowaniu różnych metod i form pracy z dzieckiem,
c) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
d) znajomość właściwości psychofizycznych dziecka,
e) prowadzenie działań kompensacyjnych wobec potrzebujących tego dzieci,
f) współpraca z domem rodzinnym dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
g) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu – zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączać ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności,
h) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci,
i) współdziałanie ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
j) wychowanie bez porażek – akceptacja dziecka takim, jakim ono jest, a nie, jakie chcielibyśmy, aby było,
k) integracja dzieci z alergią pokarmową z dziećmi zdrowymi.
2) dbałość o warsztat pracy poprzez:
a) prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
b) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznawanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
c) wyszukiwanie, poznawanie i gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń,
d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
e) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień,
f) aktywna postawa wobec potrzeb przedszkola jako całości,
g) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
h) inicjowanie działań i poszukiwanie sponsorów, darowizn itp. ułatwiających realizację własnych zamierzeń wynikających z planu pracy.
3) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i bieżące śledzenie literatury pedagogicznej,
4) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności i potrzeb placówki.
Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony:
1) dyrektora,
2) rady pedagogicznej, spotkań i zajęć koleżeńskich,
3) doradcy metodyka w formie konsultacji indywidualnych,
4) inspektorów organu prowadzącego przedszkole
5) osób wykładających na kursach, szkoleniach, prowadzących warsztaty organizowane przez organ prowadzący placówkę i inne uprawnione podmioty,
6) wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego podjęcie nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:
1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiągnięciu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
2) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;
3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.
17.Nauczyciel ma prawo do awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004r. – Na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz.357, z 1998r. Nr 106, poz.668 i Nr 162, poz.1118, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 22, poz.291 i Nr 122, poz.1323, z 2001r. Nr 111, poz.1194, Nr 128, poz.1404 i Nr 144, poz.1615 oraz z 2002r. Nr 4, poz.32 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli z dnia 1 marca 2013r. (Dz. U. z 2013r. nr 0 poz. 393)
20
Psycholog w przedszkolu otacza opieką wszystkie uczęszczające dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci dzieci pięcioletnich.
W szczególności do zadań psychologa należy:
1) współpraca z nauczycielami w grupach w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeń zachowania, inicjowania różnych form pomocy wychowawczej,
2) w zależności od potrzeb diagnozowanie dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, badanie poziomu rozwoju analizatorów, badanie diagnostyczne zgłaszanych dzieci,
3) współuczestnictwo w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, relaksujących, kompensacyjno-wyrównawczych,
4) współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa psychologicznego dla rodziców,
5) prowadzenie warsztatów psychologicznych dla nauczycieli,
6) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
21
Logopeda w przedszkolu otacza opieką wszystkie dzieci.
W szczególności do zadań logopedy należy:
1) prowadzenie przesiewowych badań logopedycznych kwalifikujących dzieci do terapii logopedycznej i prowadzenie w związku z tym odpowiedniej dokumentacji,
2) prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej według opracowywanych programów terapeutycznych,
3) współpraca z nauczycielkami w grupach w prowadzeniu opieki logopedycznej nad dziećmi,
4) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
22
Do odpowiedzialności i obowiązków nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia dodatkowe należy:
1) Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za ich jakość.
2) Rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków.
3) Dokumentowanie zajęć. Informowanie rodziców o postępach i trudnościach na jakie napotykają dzieci
4) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
5) Terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami.
6) Codzienne podpisywanie listy obecności.
7) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
Nauczyciel, instruktor prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za:
1) Życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci.
2) Dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie
23
Zakres obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych.
1) W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi;
a) pomoc nauczyciela
b) woźna oddziałowa
c) kucharka
d) pomoce kuchenne
e) dozorcy
f) kierownik gospodarczy
2) Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do prezentowania wychowankom przedszkola przykładnej kultury osobistej i taktu oraz dbania o ich bezpieczeństwo.
Pomoc nauczyciela obowiązana jest:
1) Wykonywać pracę sumiennie i starannie
2) Przestrzegać czasu pracy ustalonego w placówce tj. od godz. 8.00do godz. 16.00
3) Przestrzegać przepisów BHP i ppoż. oraz uczestniczyć w planowanych szkoleniach, mieć aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na aktualnie zajmowanym stanowisku
Ponadto:
4) Współodpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci
5) Współdziałanie z nauczycielką (przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci, pomoc przy wydawaniu i spożywaniu posiłków, podczas pobytu dzieci w łazience, podczas spacerów, wycieczek itp.
6) Utrzymywanie w stanie użyteczności pomocy dydaktycznych
7) Pomaganie nauczycielce przy wykonywaniu różnorodnych pomocy dla dzieci
8) Dbanie o estetyczny wygląd sali i pomieszczeń grupy
9) Pomaganie przy dekoracji pomieszczeń Przedszkola
10) Wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w Przedszkolu.
5. Kucharka:
1) Wykonywać pracę sumiennie i starannie
2) Przestrzegać czasu pracy ustalonego w placówce tj. wg harmonogramu
3) Przestrzegać przepisów BHP i ppoż. oraz uczestniczyć w planowanych szkoleniach, mieć aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na aktualnie zajmowanym stanowisku.
Ponadto:
4) Odbiera od kierownika gospodarczego produkty z magazynu w ilości niezbędnej do sporządzania posiłków
5) Kwituje odbiór produktów z magazynu i dba o ich racjonalne zużycie
6) Kieruje pracą pomocy kuchennych w trakcie przygotowywania posiłków
7) Dba o punktualne, higieniczne, kaloryczne i zdrowe posiłki
8) Dbanie o utrzymanie należytej czystości naczyń, sprzętu i pomieszczeń kuchennych
9) Bieżące informowanie przełożonego o trudnościach w realizacji powierzonych obowiązków.
10) Właściwy stosunek do mienia placówki , zapobieganie marnotrawstwu oraz bezzwłoczne meldowanie swoim przełożonym o zauważonych nieprawidłowościach.
11) Planowanie jadłospisów zgodnie z normami żywienia
12) Codzienne sporządzanie próbek żywienia na potrzeby SANEPIDU, przestrzega zaleceń SANEPIDU w sprawie przechowywania próbek żywieniowych
13) Nadzoruje rozkładanie porcji dziecięcych i pracowniczych zgodnie z zaleceniami SANEPIDU
14) Wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w Przedszkolu.
6. Pomoc kuchenna zobowiązana jest:
1) Wykonywać pracę sumiennie i starannie
2) Przestrzegać czasu pracy ustalonego w placówce tj. wg harmonogramu
3) Przestrzegać przepisów BHP i ppoż. oraz uczestniczyć w planowanych szkoleniach, mieć aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na aktualnie zajmowanym stanowisku
4) Przygotowanie surowców do gotowania i przyrządzania posiłków
5) Zmywanie naczyń i garnków po posiłkach.
6) Utrzymywanie czystości i porządku w kuchni zgodnie z wymogami higieny przedszkolnej, (mycie, suszenie).
7) Dbanie o czystość ścian podłóg ,okien.
8) Bieżące informowanie przełożonego o trudnościach w realizacji powierzonych obowiązków.
9) Właściwy stosunek do mienia placówki , zapobieganie marnotrawstwu oraz bezzwłoczne meldowanie swoim przełożonym o zauważonych nieprawidłowościach.
10) Utrzymywanie porządku na terenie kuchni, zaplecza, magazynów.
11) Zakupy art. żywnościowych w zależności od potrzeb
12) Wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w Przedszkolu.
Dozorca obowiązany jest:
1) Wykonywać pracę sumiennie i starannie
2) Przestrzegać czasu pracy ustalonego w placówce tj. wg harmonogramu
3) Przestrzegać przepisów BHP i ppoż. oraz uczestniczyć w planowanych szkoleniach, mieć aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na aktualnie zajmowanym stanowisku
Związane z nadzorem obiektu
1) Codzienną kontrolę zabezpieczenia przed pożarem, kradzieżą
2) Zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki
3) Dokonywanie drobnych napraw sprzętów i zabawek, urządzeń
4) Zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu lub dyrektorowi poważnych usterek
5) Podejmowanie doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń
6) Alarmowanie odpowiednich służb (pogotowia, policji) oraz dyrektora przedszkola w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia czy mienia
7) Zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu oraz dyrektorowi wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości
Związane z utrzymaniem porządku
1) Zamiatanie, podlewanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem (zależnie od potrzeb) całego terenu wokół budynku i na zewnątrz ogrodzenia
2) W porze letniej skrapianie terenu zabaw dla dzieci
3) Podlewanie i pielęgnacja roślin w ogrodzie
4) Zamiatanie (mycie) schodów wejściowych w hollu, schodów do sal
5) Utrzymanie czystości śmietnika, schowka
6) Podlewanie roślin doniczkowych w niedzielę i święta, wakacje
7) Sprzątanie magazynów gospodarczych
Prace organizacyjno – porządkowe
1) Wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święto narodowe
2) Dokonywanie zakupów art. spożywczych oraz niezbędnych do normalnego funkcjonowania przedszkola
3) Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy
4) Dozorcę obowiązuje zakaz wprowadzania na teren przedszkola osób postronnych bądź pracowników po godzinach pracy, chyba że za zgodą dyrektora wykonują obowiązki służbowe
5) Wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w przedszkolu
Wszystkie stanowiska obsługi podlegają bezpośrednio kierownikowi gospodarczemu.
Kierownik gospodarczy:
wykonuje zadania związane z całością prac administracyjno-organizacyjnych w przedszkolu i prowadzi gospodarkę kasową w placówce zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do podstawowych zadań i obowiązków kierownika gospodarczego należy w szczególności:
1) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu placówki,
2) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola,
3) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,
4) opracowywanie jadłospisów w porozumieniu z dyrektorem i kucharką,
5) sporządzanie raportów żywieniowych i wydawanie na ich podstawie artykułów żywnościowych,
6) prowadzenie magazynów i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie książki inwentarzowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
7) sprawowanie bezpośredniej kontroli prac wykonywanych przez pracowników obsługi,
8) sporządzanie wykazu godzin nadliczbowych pracowników administracji i obsługi,
9) zabezpieczenie przechowywanych druków ścisłego zarachowania,
10) przyjmowanie opłat od rodziców według stawek ustalonych przez organ prowadzący i ich ścisłe ewidencjonowanie,
11) odprowadzanie przyjętej gotówki na konto bankowe przedszkola,
12) sporządzanie raportów kasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
13) pobieranie rachunków rozliczanie zaliczki pobieranej rachunków DBFO,
14) sprawdzanie rachunków pod względem rachunkowym,
15) przedkładanie rachunków do podpisu i akceptacji dyrektorowi,
16) sporządzanie sprawozdań finansowych do księgowości,
17) przestrzeganie właściwego przechowywania pieniędzy w kasie pancernej oraz czuwanie nad zgodnością stanu kasy z dokumentacją finansową,
18) czuwanie nad terminowym opłacaniem rachunków dotyczących eksploatacji budynku,
19) uczestniczenie w ogólnych zebraniach roboczych i w razie potrzeby
20) w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców,
21) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora placówki,
22) prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami higieny żywienia zbiorowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
23) przestrzeganie regulaminu pracy.
Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych ustala dyrektor placówki. Znajdują się one w teczkach akt osobowych.
Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
24
Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz do realizacji dodatkowych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola.
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
25
Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
Dziecko ma prawo do:
1) akceptacji takim, jakie jest,
2) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
3) spokoju i samotności, gdy tego chce,
4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
5) przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić,
6) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
7) badania, odkrywania i eksperymentowania,
8) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
9) otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym,
10) snu i odpoczynku, jeśli jest zmęczone,
11) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do regulowania własnych potrzeb,
12) zdrowego jedzenia,
13) ochrony psychicznej i fizycznej ze strony wszystkich pracowników przedszkola,
14) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny umysłowej,
15) rozwoju osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych poprzez wielostronne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata,
16) swobodnych działań i zabaw zgodnie z jego zainteresowaniami, z uwzględnieniem bezpieczeństwa dziecka i możliwości przedszkola.
26
Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań i wspomagania zapisu. Terminy, zasady i kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola określane są co roku przez organ prowadzący.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku (tylko w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu) jeżeli:
1) o przyjęcie dziecka wnioskuje pomoc społeczna z uwagi na trudną sytuację rodzinną,
2) miała miejsce niespodziewana sytuacja losowa rodziny dziecka (trudna sytuacja materialna, konieczność podjęcia pracy),
3) rozwój dziecka wskazuje na jego gotowość do przyjęcia do przedszkola (przyśpieszony rozwój psychofizyczny dziecka),
4) dziecko posiada rodzeństwo w przedszkolu.
Dzieci 5 i 6-letnie są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani dopełnić czynności zgłoszenia dziecka i zapewnić jego regularne uczęszczanie. Przez niespełnienie obowiązku przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.
W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
1) urodzone w 2007r.
2) urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 30 czerwca 2008r.
W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie 1 lipca 2008r. do dnia
31 grudnia 2008r., na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie 1 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r., które w tym roku szkolnym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
1) urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r., które
nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015;
2) urodzone w 2009r.
W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o 1 rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszcza do przedszkola, może w nim przebywać powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.
Termin rekrutacji w przedszkolu ustala organ prowadzący.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok
szkolny na wolne miejsca, na wniosek rodzica kandydata.
Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola co rocznie składają na kolejny rok szkolny deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie m. st. Warszawa.
W przypadku większej liczby dzieci spełniających ten warunek, niż liczba wolnych
miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę łącznie następujące kryteria posiadające jednakową wartość:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Potwierdzeniem spełnienia przez kandydata kryteriów, o których mowa w ust. 19 są załączone do wniosku odpowiednio dokumenty:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – dotyczy ust. 9 pkt. 1,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze wzg. na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) – dotyczy ust. 9 pkt. 2-5,
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecku, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – dotyczy ust. 9 pkt. 6,
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.) – dotyczy ust.9 pkt. 7.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Organ prowadzący przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów oraz ustala dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
Kryteria samorządowe m. st. Warszawa:
1) Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów (bez uwzględnienia nietolerancji samej laktozy) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola specjalizującego się w żywieniu dzieci z alergiami (Kryterium dotyczy tylko przedszkoli specjalizujących się w żywieniu dzieci z alergiami)
2) Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.
3) Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy
4) Dziecko pięcioletnie (ur. w 2009 r.) oraz dziecko sześcioletnie (ur. w II połowie 2008 r.) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka
Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:
Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica).
Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.
Oświadczenie o pobycie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub objęciu rodziny dziecka nadzorem kuratora lub asystenta rodziny.
Oświadczenie o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminowanych produktów (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) konieczności organizacji żywienia dziecka zgodnie z zaleceniami lekarza.
Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę wolnych miejsc, o przyjęciu dzieci decyduje Komisja rekrutacyjna.
Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor przedszkola.
W terminie 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 5 dni od daty wystąpienia komisja sporządza i przekazuje uzasadnienie.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie.
Na rozstrzygniecie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
Wnioski rozpatrzone negatywnie w zasadniczej rekrutacji rozpatrywane są ponownie przez dyrektora przedszkola w miarę zwalniających się miejsc w ciągu roku szkolnego.
W ciągu roku szkolnego, jeżeli są wolne miejsca, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola rozpatruje dyrektor.
Praca Komisji Rekrutacyjnej jest protokołowana, a dokumentacja jest przechowywana w kancelarii przedszkola.
27
Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka nieobjętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1) zalegania z odpłatnością za przedszkole za co najmniej trzy okresy płatnicze powyżej dwóch okresów płatniczych,
2) nieprzerwanej nieobecności dziecka w przedszkolu przez co najmniej miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola,
Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje uchwałą Rady Pedagogicznej na wniosek dyrektora. Uchwałę doręcza się rodzicom dziecka.
Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne, jednak w przypadku zalegania z opłatami za przedszkole dyrektor przedszkola może odmówić realizacji świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu innych dzieci i personelu.
W sytuacji rażących przypadków związanych z przyprowadzaniem do przedszkola dzieci będących w trakcie infekcji zagrażającej zdrowiu dziecka i innych osób z placówki, nauczyciel ma prawo żądać od rodziców przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.
W przypadku złego samopoczucia lub wypadku dziecka, rodzice, opiekunowie zostają niezwłocznie powiadomieni, a dziecku udzielana jest pierwsza pomoc.
W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw, chyba że rodzice przedstawią zaświadczenie lekarskie z zaleceniem podawania lekarstwa dziecku w czasie jego pobytu w przedszkolu, ze wskazaniem dawkowania i sposobu użycia leku.
VII. WSPÓŁPRACA I WSPÓŁDZIAŁANIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI
28
Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka, rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swych dzieci.
Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) dostarczenie wypełnionego wniosku o przyjęciu dziecka do przedszkola w ustalonym terminie,
2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do przedszkola,
3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka (przez opiekuna lub upoważnioną osobę pełnoletnią) w wyznaczonych godzinach,
4) regularne i terminowe opłacanie przedszkola,
5) informowanie o chorobie dziecka bądź dłuższej jego nieobecności z innego powodu, a w szczególności zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
6) współpraca z nauczycielem i wspieranie go w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
7) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
8) przestrzeganie niniejszego statutu.
Rodzice, nauczyciele i psycholog zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy w danym oddziale,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
4) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać,
5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwa.
4.Tworzy się trójki oddziałowe, reprezentujące rodziców, które tworzą Radę Rodziców.
29
Za szczególne zaangażowanie i wspieranie pracy przedszkola, wybrani rodzice, z końcem roku szkolnego mogą otrzymać list pochwalny dyrektora i rady rodziców.
30
W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, w przedszkolu organizowane są spotkania z rodzicami i spotkania rodziców ze specjalistami.
31
Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
1) zebrania grupowe,
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, logopedą,
3) kąciki dla rodziców,
4) zajęcia otwarte
5) spotkania integrujące rodzinę z przedszkolem,
6) wspólne zabawy, spacery, wycieczki,
7) imprezy i uroczystości okolicznościowe.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
32
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – wychowanków, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników obsługi administracyjnej.
33
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie obowiązujących przepisów.
34
Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
1) zamieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola,
2) wyłożenie statutu w „Kąciku dla Rodziców”
3) udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola na prośbę zainteresowanej osoby.
35
Regulaminy działalności, uchwalone przez organa działające w przedszkolu, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
36
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
37
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Data uchwalenia Rada Pedagogiczna
01 września 2014 r.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego